Nasze działania

Szkoła Mentorów Oświaty (SMO)

2015 – OBECNIE

Szkołę Mentorów Oświaty (SMO) realizujemy od roku 2015 jako sześciodniowe szkolenie przeznaczone dla dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych oraz pracowników uczelni wyższych. SMO odbywa się przez trzy weekendy po dwa dni (sobota-niedziela) w odstępie co 2-3 tygodnie. Szczególnie cennym jest, jeżeli w SMO uczestniczy zarówno dyrektor jak i nauczyciel tej samej placówki. Dyrektor bowiem, jako osoba zaradzająca szkołą, może zaplanować działania wdrożeniowe do placówki, natomiast nauczyciel (docelowy mentor) może być dobrze rozumianym pionierem (realizatorem idei) w gronie pedagogicznym, który da przykład prowadzenia procesu mentoringowego w tej szkole.

Konferencja „Mentoring – metodyka, procesy korzyści”

Kraków, 19.10.2015

Konferencję „Mentoring – metodyka, procesy, korzyści” dedykowaliśmy szeroko rozumianemu biznesowi. Założyliśmy, że naszym odbiorcą mogą być zarówno mentorzy w biznesie – osoby z dużym doświadczeniem, chcący poprzez mentoring dzielić się swoim know-how i rozwijać innych, ale też osoby zarządzające w firmach i korporacjach, które mają możliwość wpływania na politykę organizacji, w tym na wdrażanie procesów mentoringowych do firmy.

Mentoring dla Przedsiębiorczych

2016

Projekt dedykowany jest wybranej grupie kilku osób spośród studentów Uniwersytetu
Jagiellońskiego, którzy w procesie mentoringu poprowadzeni zostaną przez
doświadczonych Mentorów – członków Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR.
Projekt jest skierowany do tych, którzy świadomie definiują swoje obszary do rozwoju
i chcą doskonalić swoje umiejętności. Dlatego Projekt ten nosi nazwę „Mentoring dla Przedsiębiorczych”

Konferencje edukacyjne PROMENTORa

2017 – OBECNIE

Konferencje edukacyjne organizujemy od 2017 roku w marcu (wyjątkiem jest rok 2020, gdzie ze względu na pandemię koronawirusa musieliśmy przełożyć IV Konferencję na wrzesień). Konferencje są dedykowane środowisku oświatowemu, przede wszystkim dyrektorom szkół, jako osobom zarządzającym placówkami i decyzyjnym, mającym wpływ na kierunki rozwoju placówki, ale też nauczycielom, psychologom i pedagogom szkolnym. Na te wydarzenia zapraszani są także przedstawiciele uczelni wyższych.

Międzynarodowy Kurs Mentoringu PROMENTOR

2017 – OBECNIE

Kurs Mentoringu realizujemy od roku 2017 jako trzydniowe szkolenie wprowadzające do idei mentoringu, uczące metod i narzędzi mentora, umiejętności projektowania procesów mentoringiowych, pokazujące korzyści z wdrażania procesów do firm i organizacji. Kurs skierowany jest do szeroko rozumianego biznesu: do osób, które widzą się w roli mentora (prowadzącego, przygotowującego) innych do określonych stanowisk, zakresów obowiązków, funkcji, ale też do osób decyzyjnych i zarządzających w strukturach firmowych.

Przygotowanie i prowadzenie procesów mentoringowych w MOTOROLA

2017

W światowej organizacji MOTOROLA SOLUTIONS istnieją działające procesy mentoringowe, podczas gdy w polskiej organizacji procesy te są realizowane nieformalnie. W związku z tym HR zaplanowało rozwinięcie i sformalizowanie tego rodzaju metod rozwoju ludzi w Polsce. Zidentyfikowano osoby gotowe pełnić rolę mentorów, a przyszli mentorzy są zainteresowani i zmotywowani do pełnienia swojej roli. Pochodzą one/oni z różnych działów, różnych poziomów organizacyjnych, mają różny poziom doświadczenia i różny styl zarządzania biznesowego.

Mentoring w Banku – jak mentorzy wspierają rozwój przyszłych liderów

2019

Klient wdrożył procesy monitoringowe w polskiej organizacji Banku w 2018 roku, jednak tylko część mentorów prowadzących procesy została przeszkolona wtedy w zakresie sztuki prowadzenia mentoringu. Po procesie część uczestników (mentee) wypełniła anonimowo ankiety, które wskazały na potrzebę większego uporządkowania i profesjonalizacji wdrażania procesów mentoringowych w ramach edycji 2019.

RAZEM Z MENTOREM

2020

Uruchamiamy projekt RAZEM Z MENTOREM, w którym oferujemy to, co jest naszą siłą i wartością – mentorską mądrą pomoc dla wszystkich, którzy zechcą z niej skorzystać. Zero mentorskiego tonu, 100% życzliwej empatii i konkretne wsparcie zachęcające do działania. Wierzymy, że odpowiedzialne i roztropne czyny wielu z nas, a właściwie to każdego w swoim zakresie, przyczynią się do możliwie najszybszego pokonania pandemii i sprawnego powrotu do normalnego, a właściwie do jeszcze efektywniejszego, działania.

Szkolenia i wdrożenia dla firm i instytucji

2020

W dniach 09-12 kwietnia i 10-11 czerwca 2019 roku przeprowadziliśmy szkolenie dla Mentorów i Mentee „Mentoring w firmie” w ramach projektu wdrożenia mentoringu W Polskiej Spółce Gazownictwa. Projekt zaplanowany był i został zrealizowany dwuetapowo. Pierwszy etap stanowiły dwudniowe szkolenia (osobno dla mentorów, osobno dla mentee), drugi – dwudniowe szkolenie z Mentorami, przeprowadzone dwa miesiące później. W szkoleniach wzięły udział 23 osoby – Mentorzy, Mentee oraz Koordynator Projektu.