Przygotowanie i prowadzenie procesów mentoringowych w MOTOROLA

2017

Projekt „Przygotowanie i prowadzenie procesów mentoringowych w MOTOROLA” został zrealizowany w początkach 2017 roku.

W światowej organizacji MOTOROLA SOLUTIONS istnieją działające procesy mentoringowe, podczas gdy w polskiej organizacji procesy te są realizowane nieformalnie. W związku z tym HR zaplanowało  rozwinięcie i sformalizowanie tego rodzaju metod rozwoju ludzi w Polsce. Zidentyfikowano osoby gotowe pełnić rolę mentorów, a przyszli mentorzy są zainteresowani i zmotywowani do pełnienia swojej roli. Pochodzą one/oni z różnych działów, różnych poziomów organizacyjnych, mają różny poziom doświadczenia i różny styl zarządzania biznesowego.

Cel procesu wdrożenia mentoringu został przez Firmę wyrażony następująco: Celem projektu jest rozwinięcie współpracy między różnymi obszarami organizacji, rozwój kompetencji poszczególnych osób, promowanie rozwoju przez doświadczenie, promowanie coachingu i mentoringu w organizacji.

Stowarzyszenie PROMENTOR zostało poproszone o:

  1. Przeszkolenie dla HR Business Partnerów w zakresie zasad i dobrych praktyk wdrażania procesów mentoringowych w organizacji, sposobów komunikacji w projekcie i w firmie, działań  HRBP aby „procesy uczynić żywymi”, sposobów i zasad oceny efektywności procesów.
  2. Szkolenie-warsztat dla Mentorów w zakresie koniecznych kompetencji mentora, wzorcowej struktury sesji, metod angażowania mentee, źródeł skuteczności mentora.

Dodatkowymi wymaganiami Klienta była realizacja szkoleń w języku angielskim i przez osobę mającą doświadczenie w pracy w korporacji, najchętniej o wykształceniu technicznym. Doświadczony mentor o takim profilu prowadził zajęcia dla Klienta.

REALIZACJA PROJEKTU

Realizację projektu poprzedzono wywiadami telefonicznymi z wybranymi uczestnikami dla poznania kontekstu organizacyjnego oraz ich osobistych oczekiwań oraz potrzeb. Respondenci chętnie i otwarcie dzielili się swoimi odczuciami, byli krytyczni w ocenie swoich umiejętności mentorskich oraz otwarci na udział w projekcie.

Projekt przeprowadzono w dwóch modułach,  dla dwóch społeczności – HRBP i Mentorów. Każdy moduł trwał dwa dni szkoleniowe i objął wymagane przez Klienta zagadnienia oraz tematy uznane przez PROMENTOR za konieczne dla efektywnego pełnienia przez Mentorów ich roli, a przez HRBP – skutecznego wdrożenia procesu.

Kluczowymi zagadnieniami w ramach szkolenia dla Mentorów były:

  • Mentoring jako narzędzie rozwijania ludzi – w zestawieniu do innych metod
  • Kompetencje mentorskie
  • Standard procesu mentoringowego – aspekty organizacyjne, psychologiczne i motywacyjne
  • Narzędzia mentorskie

W ramach szkolenia odbyło się wiele symulacji spotkań mentoringowych, które były podstawą budowy umiejętności mentorskich i procesu rozwoju osobistego mentora.

Program warsztatów dla HRBP obejmował:

  • Określenie oczekiwań od projektu i jego celów / miar sukcesu
  • Organizacyjne zasady wdrażania projektu – role i zadania Kierownictwa i poszczególnych jednostek organizacyjnych, budżetowanie
  • Rola i zadania komunikacji wewnątrz projektu i dla całej organizacji – promocja projektu
  • Prowadzenie „żywego procesu” – budowanie zaangażowania i motywacji, monitorowanie przebiegu oraz ewaluacja rezultatów.

Wszyscy Uczestnicy otrzymali materiały dotyczące omawianych zagadnień i wspierające ich pracę w konkretnych rolach w projekcie.

Dodatkowo Uczestnicy mieli możliwość kontaktów telefonicznych dla uzyskania dodatkowych informacji i wskazówek przez 2 miesiące po zakończeniu szkoleń.

Podczas szkolenia Uczestnicy (szczególnie przyszli Mentorzy) pracowali bardzo aktywnie z widoczną chęcią jak najlepszego przygotowania się efektywnego pełnienia tej roli.  

Na sali panowała życzliwa atmosfera i dobre tempo pracy. Widać było, że przyszli Mentorzy chcieli autentycznie poznać mentoring bardzo dokładnie. Należy też podkreślić gotowość dokonywania autorefleksji i dobry jej poziom.

Mentor prowadzący zajęcia dzielił się swoim doświadczeniem, zachęcając jednocześnie do krytycznego spojrzenia na przedstawiane przypadki i samodzielnego wypracowywania podejścia do procesu.