Statut Stowarzyszenia

Statut

Stowarzyszenia Mentorów „PROMENTOR”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Organizacja nosi nazwę Stowarzyszenie Mentorów „PROMENTOR” zwane dalej Stowarzyszeniem i działa na podstawie ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 nr 79 poz. 855, z późn. zm.).

§2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§3

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.
 2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić także działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym kraju, w którym będzie prowadzić działalność oraz umowami międzynarodowymi.

§4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania.

§5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§6

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Obrona praw i interesów zawodowych członków Stowarzyszenia;
 2. Doskonalenie i rozwój zawodowy członków Stowarzyszenia;
 3. Dbałość o poziom zawodowy i etyczny członków Stowarzyszenia;
 4. Promowanie idei mentoringu;
 5. Kształtowanie profesjonalnego wizerunku mentorów;
 6. Budowanie ogólnopolskich standardów mentoringu;
 7. Wprowadzenie jednolitego, dobrowolnego systemu certyfikacji dla mentorów;
 8. Działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa;
 9. Współdziałanie z organizacjami i instytucjami krajowymi oraz międzynarodowymi
  w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz doskonalenia zawodowego mentorów
  i rozwoju mentoringu;
 10. Propagowanie zasad etyki zawodowej.

§7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie wewnętrznych szkoleń z zakresu mentoringu, stworzenie płaszczyzny do wymiany doświadczeń i informacji;
 2. Tworzenie i realizację zewnętrznych szkoleń mentoringu;
 3. Promocję członków Stowarzyszenia na rynku;
 4. Określenie i propagowanie zasad etyki zawodowej oraz troskę o ich przestrzeganie;
 5. Utworzenie i uaktualnianie informacyjnej bazy danych związanych z mentoringiem;
 6. Budowanie wiedzy i kultury organizacyjnej w dziedzinie mentoringu;
 7. Pozyskiwanie dotacji państwowych i unijnych na propagowanie oraz rozwój mentoringu i prowadzenie procesów mentoringowych;
 8. Podejmowanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi w celu realizacji mentoriali;
 9. Organizację i współorganizację spotkań, zjazdów, seminariów, konferencji i imprez promujących idee mentoringu;
 10. Nawiązanie bezpośredniej współpracy międzyregionalnej i międzyorganizacyjnej, w tym z instytucjami Unii Europejskiej o celach zbieżnych z celami Stowarzyszenia;
 11. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia;
 12. Publikacje tematyczne;
 13. Inną działalność edukacyjną

§8

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych;
 2. Honorowych;
 3. Stażystów.

§ 10

 1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych zamierzająca realizować cele statutowe Stowarzyszenia.
 2. Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia stają się – z mocy Statutu – wszyscy jego Założyciele z momentem rejestracji Stowarzyszenia. Do Założycieli nie mają zastosowania wymogi określone w ust. 3.
 3. Nadanie statusu Członka Zwyczajnego następuje po upływie 6 miesięcy od daty złożenia deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia i po realizacji wymogów okresu stażowego względem osoby posiadającej rekomendacje dwóch Członków Zwyczajnych.
 4. Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy, a także osoby nieposiadające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
  w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny sposób wniosła szczególne zasługi dla Stowarzyszenia lub dla mentoringu polskiego lub światowego. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
 6. Członków Zwyczajnych i Stażystów przyjmuje w drodze uchwał Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, po spełnieniu wymogów formalnych określonych w odrębnych przepisach.

§11

Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:

 1. Udziału w działalności Stowarzyszenia zgodnej z celami statutowymi i przepisami prawa;
 2. Korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do Władz Stowarzyszenia;
 3. Korzystania z narzędzi Stowarzyszenia promujących członków Stowarzyszenia na rynku;
 4. Korzystania z wewnętrznego know-how Stowarzyszenia, zgodnie z przyjętymi procedurami;
 5. Udziału w projektach zewnętrznych realizowanych przez Stowarzyszenie według posiadanych kompetencji i uprawnień na podstawie odrębnych umów.

§12

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani do:

 1. Aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów
  i programu;
 2. Przestrzegania Statutu, uchwał i innych aktów wydawanych przez Władze Stowarzyszenia;
 3. Regularnego opłacania składek członkowskich, których wysokość określa Walne Zgromadzenie;
 4. Przestrzegania zasad etyki zawodowej.

§13

Członkowie Honorowi:

 1. Mają prawo brać udział w pracach Zarządu i Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym;
 2. Mają prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia z głosem stanowiącym;
 3. Mają prawo brać aktywny udział w pracach Stowarzyszenia;
 4. Nie mają czynnego ani biernego prawa wyborczego;
 5. Są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§14

Członkowie Stażyści:

 1. Mają takie same prawa i obowiązki jak Członkowie Zwyczajni z wyłączeniem §11 pkt. 2 oraz głosu stanowiącego na Walnym Zgromadzeniu Członków;
 2. Realizują działanie przewidziane na sześciomiesięczny okres stażowy, uprawniające do otrzymania statusu Członka Zwyczajnego, rozumiane jako wykonanie na rzecz Stowarzyszenia minimum jednego projektu ustalonego z Zarządem, takiego jak
  1.  poprowadzenie warsztatu rozwojowego z zakresu mentoringu dla członków Stowarzyszenia;
  2. napisanie artykułu z zakresu mentoringu;
  3. wystąpienie dotyczące mentoringu na konferencji;
  4. lub innego podobnego realizującego cel statutowy Stowarzyszenia;

§15

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
 2. Śmierci członka Stowarzyszenia;
 3. Utraty zdolności do czynności prawnych przez członka Stowarzyszenia;
 4. Prowadzenia działalności sprzecznej z celami Stowarzyszenia;
 5. Prawomocnego wyroku skazującego członka Stowarzyszenia;
 6. Nieprzestrzegania obowiązków przez członków zwyczajnych;
 7. Działania na szkodę Stowarzyszenia;
 8. Notorycznego braku aktywności wewnątrz Stowarzyszenia;
 9. Niewypełnienie warunków członka stażysty.

§16

 1. Uchwały o wykluczeniu ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 2. Członek wykluczony ze Stowarzyszenia ma prawo do odwołania się bezpośrednio do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od otrzymania w sposób skuteczny w formie pisemnej uchwały o wykluczeniu.
 3. Wniosek odwoławczy powinien być rozpatrzony przez Walne Zgromadzenie
  w możliwie najkrótszym terminie.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna i Władze Stowarzyszenia

§17

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Sąd Koleżeński

§18

 1. Uchwały Władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków, o ile statut nie stanowi inaczej.
 2. Prawo głosu posiadają wyłącznie członkowie obecni na sali w trakcie głosowania. Nie można umocować innej osoby na zasadzie pełnomocnictwa do oddania głosu w imieniu osoby nieobecnej na głosowaniu.
 3. Jeżeli Walne Zgromadzenie Członków nie dojdzie do skutku z powodu braku kworum, to termin drugiego walnego zgromadzenia ustala się na 30 minut po terminie pierwszego.
  W drugim terminie uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, niezależne od ilości głosujących członków.

§19

 1. Kadencja wszystkich Władz Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się
  w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.
 2. Przewodniczący każdej z władz Stowarzyszenia wybierany jest przez Walne Zgromadzenie w pierwszej kolejności.
 3. W przypadku rezygnacji, wykluczenia ze Stowarzyszenia lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego w trakcie kadencji, dokonywane jest uzupełnienie przez wybór przez Walne Zgromadzenie Członków lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków.

§20

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą Władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi;
  2. z głosem doradczym – członkowie stażyści i zaproszeni goście

§21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków w szczególności należy:

 1. Określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;
 2. Uchwalanie Statutu i jego zmian;
 3. Zatwierdzanie budżetu Stowarzyszenia;
 4. Wybór Władz Stowarzyszenia;
 5. Ustalanie wpisowego i wysokości składek członkowskich;
 6. Uchwalanie wstąpienia i wystąpienia z innych organizacji, o których mowa w  § 4;
 7. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia;
 8. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;
 9. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
 10. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu;
 11. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

§22

 1. Zwyczajne posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków zwołuje Zarząd nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy z własnej inicjatywy.
 2. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków za pośrednictwem poczty elektronicznej co najmniej 14 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 wszystkich członków Stowarzyszenia lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków zwoływane jest nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie na temat zgłoszony przez wnioskodawcę.

§23

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Walne Zgromadzenie Członków.
 3. Zarząd ze swojego grona wybiera jednego do dwóch Wiceprezesów.
 4. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu w wyniku rezygnacji, wykluczenia lub śmierci w trakcie trwania kadencji Walne Zgromadzenie Członków dokonuje wyborów uzupełniających. Jeżeli Zarząd składa się po zdarzeniu z trzech osób, Walne Zgromadzenie Członków może zatwierdzić jego działanie w dotychczasowym składzie.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, zawsze w obecności Prezesa nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes.
 6. Obrady zarządu w zastępstwie Prezesa może prowadzić wyznaczony przez niego  Wiceprezes.

§24

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
 2. Ustalanie budżetu i preliminarzy;
 3. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków;
 4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;
 5. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku trwałego;
 6. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;
 7. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;
 8. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;
 9. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej;
 10. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia;
 11. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

§25

 1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy Prezesa i jednego Członka Zarządu.
 2. W szczególnych przypadkach oświadczenie woli, podpisanie pism i dokumentów
  w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia może być podjęte przez pełnomocnika. Pełnomocnik jest ustanawiany dla określonej czynności lub określonego zakresu w trybie opisanym w §25 ust. 1

§26

 1. Komisja Rewizyjna jest Władzą Stowarzyszenia powołaną do kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym Przewodniczącego, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków na okres 2 lat.
 3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Zastępcę Przewodniczącego.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym,
  w posiedzeniach Zarządu.
 5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1.   kontrolowanie działalności Stowarzyszenia;
  2. kontrolowanie działalności Zarządu;
  3. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji, a w uzasadnionych przypadkach do Walnego Zgromadzenia Członków o uchylenie uchwał Zarządu;
  4. przeprowadzania co najmniej raz na 12 miesięcy kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, w tym Zarządu, zgodności działalności Władz Stowarzyszenia ze statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków;
  5. przeprowadzania co najmniej raz na 12 miesięcy kontroli finansowo – gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z przepisami prawa, w tym badanie rachunków zysków i strat;
  6. składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Władzom Stowarzyszenia.

§27

 1. Sąd Koleżeński jest Władzą Stowarzyszenia powołaną do kontroli działalności członków zgodnie z zasadami etyki zawodowej i standardami zawodowymi.
 2. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków, w tym Przewodniczącego, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków na okres 2 lat.
 3. Sąd Koleżeński wybiera ze swojego grona Zastępcę Przewodniczącego.
 4. Sąd Koleżeński podejmuje uchwały i przedstawia je Zarządowi oraz członkom Stowarzyszenia, których uchwała dotyczy.
 5. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
  1.  rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia;
  2. rozpatrywanie wniosków Zarządu o zbadanie etyczności postępowania członków Stowarzyszenia
  3. opiniowanie, na wniosek Zarządu, wniosków Zarządu o wykluczenie ze Stowarzyszenia

Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§28

Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia, inne prawa majątkowe i środki pieniężne. Majątek ten służy wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

§29

 1. Źródłami powstawania majątku są:
  1.  Wpisowe i składki członkowskie, które nie podlegają zwrotowi;
  2. Dotacje, darowizny, spadki i zapisy;
  3. Dochody z własnej działalności gospodarczej;
  4. Dochody z majątku Stowarzyszenia.
 1. Majątek Stowarzyszenia może zostać powiększony z tytułu ofiarności publicznej.

§30

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie
w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§31

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zgromadzenie Członków na podstawie uchwały podjętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.

§32

 1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§33

Statut został przyjęty uchwalą Zgromadzenia Założycielskiego Członków Stowarzyszenia w dniu 31 sierpnia 2013 roku w Lgocie Murowanej a następnie zmieniony uchwałą Walnego Zgromadzenia Założycielskiego Członków Stowarzyszenia w dniu 27 grudnia 2013 roku w Krakowie.