Kierowanie się dobrem mentee

 • Partnerskie traktowanie mentee
 • Pomaganie w osiągnięciu celu
 • Inspirowanie
 • Szacunek dla wyborów mentee
 • Dbałość o wartości – uczenie cnót

 

Szacunek wzajemny w pracy i działaniu

 • Uważne zainteresowanie
 • Zaufanie
 • Czynienie dobra
 • Autentyczność i szczerość
 • Cierpliwość

Odpowiedzialność za podejmowane działania

 • Uczciwość w działaniu
 • Jakość i efektywność podejmowanych działań
 • Konsekwencja w działaniu
 • Zaangażowanie

Własny ciągły rozwój zawodowy

 • Dzielenie się wiedzą
 • Praca w oparciu o doświadczenie
 • Praca z pasją
 • Otwartość na wyzwania
 • Samodyscyplina 

 

OPIS WARTOŚCI

Kierowanie się dobrem mentee

 • Partnerskie traktowanie mentee – zapewnianie zawsze jej/jego zgody na podejmowane działania i powstrzymywanie się mentora od zmuszania mentee  do określonych działań czy dokonywania określonych wyborów, pozostawianie zawsze ostatecznego wyboru po stronie mentee;
 • Pomaganie w osiągnięciu celu – mentor  zapewnia, że mentee zawsze określa cel procesu (opisany precyzyjnie rezultat – termin – miary  sukcesu), a w swoich działaniach kieruje się osiągnieciem tego celu przez mentee; mentor ma odwagę by mówić nawet rzeczy niewygodne;
 • Inspirowanie – mentor nigdy nie forsuje własnych propozycji działań/rozwiązań/kierunków rozwoju mentee, lecz zachęca do poszukiwania i analizy możliwych rozwiązań, pokazuje różnorodne drogi inspirując mentee do podejmowania wyborów;
 • Szacunek dla wyborów mentee – mentor nie ma prawa negować w żaden sposób wyborów/decyzji mentee, może jedynie ją/jego wspierać pokazując możliwe konsekwencje opcji decyzyjnych;
 • Dbałość o wartości – uczenie cnót – mentor dba o rozwój etyczny mentee, pokazując wzorce etyczne dotyczące sytuacji i zagadnień, sam kierując się zasadami etycznego postępowania.

Szacunek wzajemny w pracy i działaniu

 • Uważne zainteresowanie – mentor okazuje uważne zainteresowanie osobie, zachowaniom i działaniom mentee akceptując przesłanki wyborów i pozwalając na dokonywanie przez niego wyborów; mentor stawia wymagania kierując się dobrem i rozwojem mentee
 • Zaufanie – mentor zawsze pamięta, że osoba mentee zaufała mu i nie podejmuje żadnych działań mogących naruszyć to zaufanie, sam obdarza mentee zaufaniem przyjmując jego działania i zachowania jako prawdziwe i szczere, obie strony relacji zapewniają poufność procesu w uzgodnionym zakresie;
 • Czynienie dobra – obie strony relacji mentoringowej kierując się dobrem własnym i ludzi wokół powstrzymują się od działań mogących przynieść ryzyka/ niebezpieczeństwa dla nich lub też dopuszczają do podejmowania ryzyka, lecz jedynie w uzgodnionym zakresie;
 • Autentyczność i szczerość – obie strony relacji mentoringowej szczerze przedstawiają drugiej stronie swoje poglądy i odczucia, mając jednocześnie prawo do wyrażenia odmowy takiego przedstawienia;
 • Cierpliwość – obie strony relacji mentoringowej są świadome, że tempo rozwoju każdej osoby jest różne, że podobne uwarunkowania mogą inaczej oddziaływać na różne osoby i dlatego akceptują dochodzenia do celu w tempie najbardziej adekwatnym dla mentee

Odpowiedzialność za podejmowane działania

 • Uczciwość w działaniu – mentor kieruje się swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem, nie zmuszając  w żaden sposób mentee do przyjmowania punktu widzenia, czy propozycji mentora, mentor realistycznie ocenia i komunikuje mentee/klientowi swoją dostępność czasową;
 • Jakość i efektywność podejmowanych działań – obie strony relacji mentoringowej wspólnie wypracowują miary skuteczności procesu monitoringu adekwatne do uzgodnionych celów i konsekwentnie stosują te miary podczas procesu, wyniki każdego spotkania są dokumentowane (lista działań, terminy i zakres);
 • Konsekwencja w działaniu – każda ze stron relacji mentoringowej w poczuciu odpowiedzialności za osiąganie uzgodnionych celów zawsze uzgadnia harmonogram działań i realizuje je pod względem zakresu i terminu, lub z wyprzedzeniem informuje drugą stronę i uzgadnia inne warunki;
 • Zaangażowanie – każda ze stron relacji mentoringowej jest odpowiedzialna za realizację uzgodnionych celów i proaktywnie podejmuje działania dla ich osiągnięcia.

Własny ciągły rozwój zawodowy

 • Dzielenie się wiedzą – mentor aktywnie poszukuje wiedzy z różnych źródeł, dzieli się nią z mentee oraz udostępnia ją innym członkom Stowarzyszenia
 • Praca w oparciu o doświadczenie – mentorzy korzystają ze swojego doświadczenia życiowego i zawodowego,  zawsze krytycznie jednak oceniając przydatność własnych konkretnych doświadczeń dla dobra konkretnego procesu mentoringowego i konkretnej osobowości i celów mentee;
 • Praca z pasją – mentor emanuje swoją pozytywną energię i zainteresowaniem procesem oraz osobą mentee angażując się w proces przez: wspieranie go w stawianiu ważnych celów, uważne słuchanie, zadawanie istotnych pytań, wspomagając go w krytycznej analizie pomysłów i rozwiązań;
 • Otwartość na wyzwania – mentor jest gotowy i podejmuje  nowe wyzwania w procesie mentorskim przez nabywanie dodatkowej wiedzy, poznawanie nowych obszarów biznesowych, pracę z mentee nad trudnym zawodowo i personalnie zagadnieniem;
 • Samodyscyplina – mentor sam wyznacza sobie cele/zadania i je realizuje, przy tym konsekwentnie wymaga tego samego od siebie jak i od mentee

KODEKS WARTOŚCI CZŁONKÓW SM „PROMENTOR” 

 • Zaangażowanie – członek Stowarzyszenia regularnie pracuje na jego rzecz:
  • uczestniczy w pracy minimum jednego zespołu merytorycznego,
  • bierze udział w różnorodnych aktywnościach (zjazdy, spotkania, szkolenia),
  • dzieli się swoimi zasobami z innymi członkami i Stowarzyszeniem.
 • Odpowiedzialność – członek Stowarzyszenia:
  • podejmuje się działań, które są w zakresie jego kompetencji,
  • przestrzega ustalonych terminów i zobowiązań,
  • realizuje swoje zadania z najwyższą możliwą jakością.
 • Lojalność – członek Stowarzyszenia:
  • utożsamia się z ideami Stowarzyszenia,
  • postępuje zgodnie z niniejszym Kodeksem i „Kodeksem wartości mentora”,
  • działa zgodnie z uzgodnionymi kierunkami, wypracowanymi zasadami i dokumentami Stowarzyszenia.
Marcin Krukar
Członek Stowarzyszenia at Promentor
Trener biznesu – praktyk, z 10 – letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, mający na koncie ponad 6000 godzin pracy z różnorodnymi klientami, doradca i konsultant biznesowy (ponad 1 600 godzin). Zawodowo właściciel firmy szkoleniowej NERAIDA – Szkolenia z Pasją, wiceprezes Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR, członek Stowarzyszenia Trenerów i Konsultantów Zarządzania MATRIK, wykładowca uniwersytecki.