Studia Podyplomowe

MENTORING – relacja, która zmienia życie

Pierwsze studia mentoringowe w Krakowie! Jedne z nielicznych w Polsce!

Zapraszamy na pierwsze w Krakowie podyplomowe studia mentoringowe. Program jest skierowany do osób pragnących przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie innym, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i wiedzy z obszaru mentoringu, w sposób mający charakter usystematyzowanego procesu.

Organizatorzy:
Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie im. Ks. Józefa Tischnera

Stowarzyszenie Mentorów PROMENTOR – Partner merytoryczny studiów

Stowarzyszenie „PROMENTOR” powstało blisko 4 lata temu i skupia osoby, które doświadczyły pracy z mentorem lub same są mentorami, a także tych, którzy zainspirowani metodą poszukują narzędzi do pracy, działając w zakresie rozwoju osobistego swoich Klientów.

ATUTY KIERUNKU

 • Program oparty o najnowszą wiedzę światową i unikalne narzędzia wypracowane przez członków Stowarzyszenia Mentorów Promentor
 • Prowadzący to praktycy mający na koncie wiele przeprowadzonych procesów mentoringowych, posiadający międzynarodowe certyfikaty trenerskie, o bogatym doświadczeniu popartym wymiernymi sukcesami zawodowymi
 • Warsztatowa forma zajęć, w kameralnych 15-osobowych grupach
 • Zastosowanie różnorodnych metod dydaktycznych – case study, ćwiczenia, prezentacje – starannie dobrane przez doświadczonych mentorów – trenerów
 • Możliwość poprowadzenie indywidualnego procesu mentoringowego z realnym Mentee (uczniem) przez każdego uczestnika

Korzyści dla Uczestników

 • Możliwość zdobycia nowych, unikalnych kompetencji zwiększających szanse zawodowe na rynku nowoczesnych usług szkoleniowych, doradczych i menadżerskich
 • Pakiet materiałów i książka  David Clutterbuck, Bob Garvey, David Megginson „Mentoring w działaniu. Przewodnik praktyczny” w cenie
 • Po ukończeniu studiów:
  • Dyplom WSE i SM Promentor
  • 3 bezpłatne sesje mentoringowe z wybranym mentorem SM Promentor
  • Zaproszenie i udział w części merytorycznej Zjazdu SM Promentor (warsztaty rozwojowe)
  • Rekomendacje upoważniające do wstąpienia w szeregi SM Promentor

Cel edukacji

Celem studiów jest zdobycie bądź wzmocnienie kompetencji niezbędnych do prowadzenia procesów mentoringowych a także do organizacji i zarządzania procesami mentoringowymi w firmach (budowania kultury mentoringowej).

Słuchacze poznają zarówno teoretycznie jak i praktycznie zagadnienia związane z ideą i metodyką prowadzenia mentoringu oraz bycia efektywnym mentorem.

Studia koncentrując się na praktycznych aspektach roli mentora jako mistrza, dostarczają sprawdzonych narzędzi do pracy mentoringowej.

W trakcie studiów uczestnicy:

 • zdobędą kompetencje konieczne w pełnieniu roli Mentora,
 • poznają i przećwiczą narzędzia i metodykę pracy Mentora,
 • nauczą się przeprowadzać diagnozę indywidualnych potrzeb i predyspozycji Mentee (ucznia),
 • zrozumieją różnice pomiędzy mentoringiem, treningiem, konsultingiem a coachingiem,
 • zaprojektują i przeprowadzą kilka realnych spotkań mentoringowych,

dzięki czemu po ukończeniu studiów uczestnicy będą mogli:

 • pełnić efektywnie rolę mentora w procesach indywidualnych,
 • skutecznie wdrażać procesy mentoringu w organizacjach.

PLAN STUDIÓW

IDEA MENTORINGU

 • Mentoring jako forma rozwoju; różnice względem treningu, coachingu, konsultingu
 • Specyfika relacji w mentoringu: relacja mistrz – uczeń, opieka osobista w praktyce, nastawienie Mentee (ucznia) do procesu
 • Cele mentoringu: uczenie się, doradztwo, przekazanie wiedzy i doświadczenia, budowanie sieci kontaktów, opieka
 • Korzyści z mentoringu – różne perspektywy (osobista, organizacyjna, społeczna)
 • Różnorodność form mentoringu: formalny – nieformalny, osobisty – organizacyjny, regularny – okazjonalny.
 • Dobre praktyki mentoringu

METODYKA MENTORINGU

 • Kompetencje Mentora:
  • Typowe dla procesów rozwoju indywidualnego, m.in. słuchanie, dawanie informacji zwrotnej, zadawanie inspirujących pytań, empatia, otwartość, elastyczność.
  • Specyficzne dla mentoringu, m.in. dawanie rad, dostrzeganie rozwiązań i możliwości, ocenianie, stawianie wyzwań, autoocena Mentora.
 • Organizacja procesu mentoringu:
  • Kluczowe elementy: cele obu stron, ustalenie zasad pracy/współpracy, harmonogram sesji, wpływ miejsca na proces
  • Określenie celów procesu, ustalenie programu oraz ich regularna weryfikacja
  • Praca pomiędzy spotkaniami
 • Postawa Mentora – szacunek do Mentee (ucznia)
 • Budowanie postawy Mentee (ucznia)
 • Potencjalne problemy i zaburzenia procesu mentoringowego
 • Współpraca „po” zamknięciu procesu – warunki i dobre praktyki

NARZĘDZIA PRACY MENTORA

 • Narzędzia szkoleniowe przydatne w procesie mentoringowym
 • Specyficzne narzędzia pracy Mentora dla wspierania, stawiania wyzwań i tworzenia wizji
 • Przebieg spotkania inicjującego proces, w tym kontrakt mentorski
 • Narzędzia rozwojowe – ich tworzenie i wykorzystywanie w procesie
 • Materiały i dokumentacja przebiegu procesu
 • Arkusze pracy przydatne dla Mentora i Mentee (ucznia)

WPROWADZENIE DO PRAKTYK

 • Specyfika procesów mentoringowych zależna od wieku, rodzaju kompetencji, stylu pracy uczestników
 • Zasady doboru par Mentor – Mentee (mistrz-uczeń)
 • Wpływ preferowanego stylu komunikacji na relacje Mentor – Mentee (mistrz-uczeń)
 • Wpływ relacji służbowych na proces mentoringu
 • Czynniki determinujące sukces programów mentoringowych

W ramach tego modułu uczestnik studiów zostanie przygotowany do zadania zaliczeniowego, którym będzie przygotowanie i poprowadzenie spotkań mentoringowych z wybranym Mentee (min. 4 sesje 60-90 minutowe).

WDRAŻANIE MENTORINGU W ORGANIZACJI

 • Analiza potrzeb i celów procesu wdrożenia mentoringu, m.in. potrzeby biznesowe, demograficzne, rynkowe
 • Rozpoznanie szans i ograniczeń wdrożenia programu
 • Projektowanie procesu wdrożenia mentoringu w organizacji – aspekty organizacyjne i psychologiczne
 • Budowanie zaufania i pozytywnego klimatu wokół mentoringu
 • Dobór kandydatów na Mentorów i podopiecznych (Mentee – uczniów)
 • Monitorowanie i ewaluacja efektywności procesu
 • Najczęściej popełniane błędy przy wdrażaniu mentoringu
 • Korzyści dla organizacji z wdrożenia procesów mentoringowych

ROZWÓJ MENTORA

 • Cechy dobrego Mentora
 • Motywacja do bycia Mentorem
 • Budowanie autorytetu
 • Zasady etyczne
 • Dylematy w pracy
 • Motywacja i zaangażowanie w realizacji roli Mentora

SEMINARIUM DYPLOMOWE

 • Prezentacja indywidualnych wniosków z realizacji zadania zaliczeniowego – przeprowadzonych spotkań mentoringowych (min. 4 sesje 60-90 minutowe).
 • Prezentacja osobistej autoanalizy mocnych stron i obszarów koniecznego rozwoju uczestników w roli Mentora
 • Osobisty plan rozwoju każdego uczestnika

PROFIL SŁUCHACZA

Studia przeznaczone są dla osób związanych z szeroko rozumianą działalnością biznesową i społeczną, w której występuje aspekt przekazywania wiedzy i wspierania rozwoju osobistego, szczególnie dla:

 • trenerów, coachów, doradców i konsultantów planujących poszerzyć metody rozwijania potencjału swoich klientów
 • menadżerów i pracowników działów HR chcących tworzyć i wdrażać programy mentoringowe w celu planowania sukcesji, tworzenia planów rozwojowych dla „talentów” , transferu know how i zatrzymania wiedzy w organizacji
 • właścicieli firm rodzinnych, chcących przekazać zarządzanie firmą swoim następcom,
 • specjalistów, ekspertów w swojej dziedzinie, chcących dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem czerpiąc z tego wymierne i niewymierne korzyści.

Informacje Organizacyjne

Studia trwają dwa semestry – w sumie 208 godzin.

Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym, w soboty oraz w niedziele, w godzinach 9.15 – 16.30.

 • 04-05.11.2017  „Idea mentoringu”
 • 09-10.12.2017  „Metodyka mentoringu”
 • 20-21.01.2018 „Metodyka mentoringu”
 • 03-04.02.2018 „Metodyka mentoringu”
 • 17-18.02.2018 „Narzędzia pracy mentora”
 • 03-04.03.2018 „Narzędzia pracy mentora”
 • 17-18.03.2018 „Narzędzia pracy mentora” + „Wprowadzenie do praktyk”
 • 07-08.04.2018 „Wdrożenie mentoringu w organizacji”
 • 21-22.04.2018 „Wdrożenie mentoringu w organizacji”
 • 05-06.05.2018 „Wdrożenie mentoringu w organizacji”
 • 19-20.05.2018 „Rozwój mentora”
 • 02-03.06.2018 Seminarium dyplomowe

Warunkami uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych są:

 • przygotowanie i poprowadzenie spotkań mentoringowych z wybranym Mentee (min. 4 sesje 60-90 minutowe).,
 • dzienniczek procesu mentoringowego wraz z raportem,
 • etiuda spotkania mentorskiego.

REKRUTACJA

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2017/2018

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 5 czerwca 2017 r. i zakończy się dn. 30 września 2017 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

UWAGA! Z uwagi na warsztatowy charakter zajęć, dysponujemy tylko 15 miejscami!
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Pierwsze zajęcia odbędą się 4-5 listopada 2017 r.

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

Koszt studiów wynosi:  8500 zł
Kontakt: SM PROMENTOR: biuro@promentor.pl

Kadra

Kadra dydaktyczna kierunku to wybitni specjaliści z różnych obszarów biznesu, doświadczeni w projektowaniu i wdrażaniu programów rozwojowych. Posiadają bogate doświadczenie eksperckie, poparte licznymi sukcesami zawodowymi oraz certyfikatami, niejednokrotnie o randze międzynarodowej. To osoby na co dzień pracujące jako mentorzy zarówno  indywidualni jak i prowadzący programy mentoringowe w firmach. Wszyscy są członkami Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR.